WWW.BOOK.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Books, abstracts, thesis
 
<< HOME
CONTACTS

Pages:   || 2 |

«Abstract Animals do not respond uniformly to stress load. It leads to energy losses and body damage during stressor exposure. One of the hormones ...»

-- [ Page 1 ] --

Journal of Central European Agriculture, 2016, 17(1), p.40-47 DOI: 10.5513/JCEA01/17.1.1666

Differentiation of stress load resistant calves by the

help of insulin-like growth factor–I (IGF–I) in serum

Diferencovanie teliat odolných stresovej záťaži

pomocou inzulínu podobného rastového faktoru–I

(IGF–I) z krvného séra

Juraj PETRÁK* and Ondrej DEBRECÉNI

Slovak University of Agriculture in Nitra, Faculty of Agrobiology and Food Resources, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, Slovak Republic. juraj.petrak@uniag.sk *corresppondence Abstract Animals do not respond uniformly to stress load. It leads to energy losses and body damage during stressor exposure. One of the hormones activated by stress, providing the repair of the body during and after load, is growth hormone. It acts directly on cells, but mainly through insulin-like growth factor-I (IGF-I), which protects cells from apoptosis and promotes their growth and proliferation. Changes in concentrations of IGF-I in the circulation during psychical load at individual excitatory types of calves (EHb+ highly reactive, EHb° medium reactive and EHb- low reactive) are not known. Calves type EHb+ and EHb° are more resistant to stress than EHbtype calves. The aim of our study was to measure the levels of IGF-I immediately after the application of psychical form of load with the calves differentiated according to different types of excitation. Differentiation of excitatory types of calves was done after 20 minute habituation test. Habituation test was performed in habituation chamber. Immediately before and after habituation calves were taken blood from jugular vein by syringe. Blood sampling was allowed to clot in a refrigerator at 4 °C and after 4 to 6 hours, it was centrifuged at 1200 rpm for 10 min. Then serum was drawn in from the syringe and frozen in aliquots volume in eppendorf vessel until further processing at -20 °C. Serum samples of calves were treated enzyme-linked immunosorbent assay ELISA - test. The highest levels of IGF-I in all types of calves were in the resting blood collection. Within of individual type of excitation in a concentration IGF-I before and after load significant difference was not found. After application of psychical form of stress the concentration of IGF-I in blood of the calves declined.

Keywords: calves, excitatory type, habituation, serum, stress Petrák and Debreceni: Differentiation Of Stress Load Resistant Calves By The Help Of Insuli...

Abstrakt Na stresovú záťaž zvieratá neodpovedajú uniformne. Počas pôsobenia stresovej záťaže dochádza k energetickým stratám a poškodeniu tela jedinca. Jedným z hormónov aktivovaných stresom, zabezpečujúci reparáciu organizmu počasa po záťaži je rastový hormón. Pôsobí na bunky priamo, ale hlavne prostredníctvom inzulínu podobného rastového faktoru-I (IGF-I), ktorý chráni bunky pred rozvojom apoptózy a podporuje ich rast a proliferáciu. Zmeny koncentrácie IGF-I v cirkulácii počas akútnej stresovej záťaže u jednotlivých excitačných typov teliat (EHb+ vysokoreaktívne, EHb°strednereaktívne a EHb-nízkoreaktívne) nie sú známe. Cieľom štúdie bolo zmerať hladiny IGF-I tesne po pôsobení psychickej formy záťaže teliat diferencovaných podľa jednotlivých excitačných typov. Teľatá boli zaradené do príslušných excitačných typov v habituačnom teste ktorý trval 20 minút. Habituačný test bol prevedený v habituačnej komore. Tesne pred a po habituačnom teste teľatám bola odobratá krv z krčnej žily pomocou hemosky. Krvné vzorky sa následne nechali voľne zrážať v chladničke pri 4 °C od 4 do 6 hodín a následne boli centrifugované 10 minút pri 1200 otáčkach. Potom sérum bolo odsaté a zamrazené v ependorfkách na -20 °C do ďalšieho spracovania. Vzorky séra získané od teliat boli spracované pomocou imunoenyzmatickej metódy ELISA. Najvyššie koncentrácie IGF-I u všetkých excitačných typov teliat boli v kľudovom odbere. V rámci jednotlivých excitačných typov koncentrácia IGF-I po záťaži klesala avšak nemá štatistickú významnosť. Po aplikácii psychickej formy stresu koncentrácia IGF-I v krvi u teliat klesá.

Kľúčové slová: teľatá, excitačné typy, habituácia, sérum, stres Rozšírený abstrakt Na stresovú záťaž nereagujú zvieratá uniformne. Jedným z hormónov aktivovaných stresom, zabezpečujúci reparáciu organizmu počas a po záťaži je rastový hormón.

Pôsobí na bunky priamo, ale hlavne prostredníctvom inzulínu podobného rastového faktoru - I (IGF-I), ktorý chráni bunky pred rozvojom apoptózy a podporuje ich rast a proliferáciu. Zmeny koncentrácie IGF-I v cirkulácii počas akútnej stresovej záťaže u jednotlivých excitačných typov teliat (EHb+ vysokoreaktívne, EHb°strednereaktívne a EHb-nízkoreaktívne) nie sú známe. Teľatá typu EHb+ a EHb° lepšie odolávajú stresu ako teľatá typu EHb- (Debrecéni, 2001). Ak sa zviera dostane do novej, preňho neobvyklej situácie, reaguje zvýšenou spontánnou činnosťou centrálnej nervovej sústavy. Tomuto javu hovoríme excitácia CNS. V dôsledku toho vzniká v CNS napätie, ktoré sa kompenzuje spontánnymi motorickými, alebo emočnými prejavmi. Z predchádzajúcich experimentov vyplynulo, že teľatá s vysokou lokomočnou aktivitou v teste habituácie radíme do kategórie EHb+ typu. Tieto zvieratá sú v testoch schopné eliminovať málo intenzívne stresové situácie prevažne behaviorálne. Adaptácia prebehne bez vzniku stresu a jeho energetických a fyziologických následkov. Takéto zvieratá sa ľahko adaptujú v chovateľských podmienkach a dosahujú lepšie produkčné ukazovatele. EHb+ zvieratá majú najnižšie kľudové hladiny kortizolu v porovnaní s EHb° a najvyššie hladiny majú EHbDebrecéni, 1999). Cieľom našich experimentov bolo zmerať hladiny IGF-I tesne po Petrák and Debreceni: Differentiation Of Stress Load Resistant Calves By The Help Of Insuli...

pôsobení psychickej forme záťaže u teliat diferencovaných podľa jednotlivých excitačných typov.

Teľatá boli prevezené do experimentálneho centra hospodárskych zvierat pri katedre špeciálnej zootechniky, kde absolvovali 7 dňové adaptačné obdobie na nové podmienky. Do experimentu bolo zaradených 21 ks teliat - býčkov. Kŕmené boli senom a jadrovou zmesou 2,5 kg na deň a kus rozdelenou v dvoch dávkach - ráno a večer. Voda bola v dispozícii ad libitum. V dni experimentu bol urobený kontrolný (kľudový) odber krvi od testovaných zvierat medzi 8.00 – 9.00 hodinou ráno.

V priebehu vykonávania experimentov boli každodenne v dopoludňajších hodinách dva jedince testované v teste habituácie. Vybrané jedince boli zo skupiny ráno oddelené do susedného boxu kde mali k dispozícii len vodu a seno.

Diferenciácia excitačných typov teliat bola spravená po 20 minútovom teste habituácie. Rozdelenie zvierat podľa vzrušivosti ich nervovej sústavy podľa excitačných typov EHb+, EHb-, EHb° sme previedli metódou diferenciácie excitačných typov rutinným testom habituácie podľa (Debrecéni, 1990). Údaje pre diferenciáciu sme získali podľa počtu prejdených štvorcov jednotlivých zvierat získaných v habituačnej komore počas 20 minútového habituačného testu. Následne sa pre každé zviera stanovil príslušný excitačný typ. Habituačná komora má štandardné parametre 16 °C až 20 °C, 75% – 80% vlhkosť vzduchu, je zvukotesná, štandardne osvetlená, podlaha je rozdelená na rovnaké opticky zvýraznené štvorce, ktorých veľkosť zhruba zodpovedá dĺžke tela zvieraťa. Pohyb zvieraťa v komore bol sledovaný prostredníctvom web kamery. Po habituácii bola zvieratám odobratá krv z vény juguláris a jedinec bol presunutý do ustajňovacích priestorov. Pobyt v habituačnej komore bol považovaný za psychickú formu stresu.

Krv teliat bola odobraná z vena juguláris hemoskou (jednorázová samonasávacia plastiková odberová tuba). Krv po odbere sa nechala zrážať v chladničke pri 4 °C a po 4 až 6 hodinách bola centrifugovaná pri 1200 ot./min 10 min. Potom z hemosky bolo odsaté sérum a zamrazené na - 20 °C. Takýmto spôsobom bola spracovaná krv po jednotlivých odberoch v priebehu experimentov.

Spracovanie séra teliat bolo urobené imunoenzymatickým kvantitatívnym rozborom ELISA - testom. Na spracovanie IGF-I bola použitá súprava: Octeia Insulin like growth factor-1, IGF-I AC-27F1 ELISA (IDS Ltd. Boldon, England). Spracovanie vzoriek bolo prevedené podľa príslušného pracovného návodu pre túto súpravu.

Optická absorbancia bola meraná na (Microplate Reader Model DV 990BV4, UniEquip Deutschland).

Výsledky boli spracované v prostredí tabuľkového kalkulátora Excel, pričom štatistická významnosť bola hodnotená pomocou t-testu.

Najvyššie hladiny IGF-I u všetkých typov teliat boli v kľudovom odbere v porovnaní zo záťažovým odberom. Po aplikácii psychickej formy záťaže koncentrácia IGF-I v krvi teliat u všetkých excitačných typov klesala. Najvyššie hladiny IGF-I po pôsobení psychickej záťaže boli zaznamenané u typu EHb+. Najnižšie hladiny IGF-I po pôsobení psychickej záťaže boli u typu EHb°. Pravdepodobne geneticky podmienený tento fenomén zabezpečuje, že vyššie hladiny IGF-I v cirkulácii umožňujú jeho lepšiu dostupnosť pre bunky a tkanivá a teda lepšie prekonávanie stresovej záťaže.

Petrák and Debreceni: Differentiation Of Stress Load Resistant Calves By The Help Of Insuli...

Introduction Stress load is associated with increased energy consumption which is provided with the body's own energy resources. Breeder looses the increase and production of livestock and the expensive feed by which animals offset the negative energy balance of the stress load. The development of stress response can directly contribute to the development of various pathological conditions that can lead to severe damage of the body. The most frequently observed diseases were associated with cardiovascular and autoimmune system, the development of cancer, mental disorders and reproductive disorders. Therefore, there is an attempt to choose animals that are able to adapt to various forms of stressors in relation to the changes of inner and surrounding environment.

One of the methods of determining the appropriate type of animal for a stud in terms of ability to adapt to various stressors is their grading according to excitability of their nervous system. We grade them as highly EHb+, medium EHb° and low excitatory EHb- (Debrecéni, 2001). The intensity of excitement - excitability, measured by the number of reactions per time unit and speed of habituation, are used for individual characteristics of the properties of the central nervous system. Habituation is a form of adaptation of the CNS, by which the body gradually decreases the reaction until it stops responding completely to a little intensive initiative. Out of the behavioural indicators suitable for mutual comparison and evaluation of animals in terms of excitation (response to stimulus), motor activity has proved to be the only appropriate. It represented an unambiguous indicator of excitement, measurable with all the individuals (Debrecéni, 1999).

Sensitization, and thus the effects of chronic stress are closely related to the excitability of CNS and its ability of habituation in a stressful situation. If the animal gets into a new, unusual situation, it is responding by an increased spontaneous activity of central nervous system. This phenomenon is called CNS excitation. As a result, there arises a tension in the CNS, which is compensated by spontaneous motor or emotional symptoms (Debrecéni, 1998). Previous experiments showed that the calves with a high movement activity are classified into EHb+ type category in a habituation test. These animals are in tests able to eliminate little intensive stressful situations mostly behaviourally. Accumulated reactive potential the CNS compensates by a movement activity. Adaptation takes place without stress and its energy and physiological consequences. These animals are easily adapted in farming conditions and they achieve better production parameters. EHb+ animals have the lowest resting (after immobilization) levels of cortisol in comparison with EHb- and EHb° (Debrecéni, 1988). EHb- type calves involve metabolic mechanisms into compensation of a load. They have a low limit for the development of a stress syndrome. In conventional farming situations, they suffer from chronic stress with all the circulatory, immune and energy consequences. They reach low efficiency and they suffer from diseases associated with metabolic problems. They are not suitable for mass-rearing conditions. Compared with EHb+ and EHb°, they have the highest resting levels of plasma epinephrine (Debrecéni, 1988).

During stress load, cells change synthesis or secretion of specific proteins that have information or metabolic effect. The role of these proteins is to re-induce homeostasis in the cell, in its vicinity but also throughout the body. If the repair is not possible, is activated the apoptosis - cell death. Apoptosis is a physiological process of removing cells from the body without any signs of inflammation, as in the case of necrosis.

Petrák and Debreceni: Differentiation Of Stress Load Resistant Calves By The Help Of Insuli...

Cells that have been damaged to the extent that they can not perform its function, thus cells that can damage the integrity of the organism, are removed from the body (Masopust, 2003; Waldmeier, 2003). Insulin-like growth factor-I (IGF-I) has significant anti-apoptotic effects. IGF-I promotes growth, tissue repair and metabolism in the body.

IGF-I is involved in the regulation of apoptosis axis. Signals mediated by IGF-I and its receptor promote cell survival and protect them from various apoptotic stimuli (Butt,

1999) that are developed during the effect of stress stimulus. Concentrations of IGF-I in circulation with calves differentiated by the excitation types are currently not known in terms of calves’ adaptability.

Materials and methods Handling of calves Calves were transported to the experimental center of livestock by the Department of Animal Husbandry, where they experienced a 7-day period of adaptation to new conditions. In the experiment were included 21 calves. They were fed on hay and feeding mixture for calves 2,5 kg per day and piece divided in two doses – morning and evening. Water was available ad libitum. In the day of the experiment, a control blood collection from the animal was made between 8:00 and 9:00 am.Pages:   || 2 |


Similar works:

«DOI:10.12806/V13/I2/I1 Spring 2014 Journal of Leadership Education Leadership That Settled the Frontier Barry L. Boyd Associate Professor Department of Agricultural Leadership, Education, & Communications Texas A&M University College Station, TX 77843-2116 b-boyd@tamu.edu Abstract This idea brief explores the leadership lessons displayed by the characters of Louis L’Amour’s western novels. Western fiction can be a powerful tool to engage students and demonstrate many leadership theories and...»

«Gwen Varley, Student Participant West Central Valley High School Stuart, IA Sustainable Agriculture in Honduras On March 8, 1968, William S. Gaud gave a speech before the Society for International Development at the Shoreham Hotel in Washington, D.C. He spoke of an exciting future for the world of agriculture. Indeed, astonishing events had recently come to pass. All over the world, countries were reporting record-shattering harvests. Poor farmers were sowing what must have seemed like magic...»

«BIOMECHANICAL EVALUATION OF MODIFIED TRACK SHOES A Thesis Submitted to the Graduate Faculty of the Louisiana State University and Agricultural Mechanical College in partial fulfillment of the requirements for the Degree of Master of Science in Industrial Engineering in The Department of Construction Management and Industrial Engineering By Marlon Alberetos Greensword B.S., L.S.U., 2007 B.A., L.S.U., 2005 May 2010 ACKNOWLEDGMENTS I must first give thanks to God the Father, Jesus the Son and the...»

«CHEMISTRY OF RHENIUM(I) TRICARBONYL COMPLEXES OF BIOMEDICAL RELEVANCE A Dissertation Submitted to the Graduate Faculty of the Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in The Department of Chemistry by Theshini Perera B.Sc. University of Colombo, Sri Lanka, 2004 August 2010 Dedicated with love to my late mother And to my loving father ii ACKNOWLEDGMENTS I most sincerely acknowledge my...»

«CONDITION ASSSESSMENT OF ELECTRICAL EQUIPMENT IN POWER PLANTS Nagu Srinivas, DTE Energy Technologies Dr. Oscar Morel, DTE Energy Technologies 37849 Interchange Dr., Farmington Hills, MI 48335 Tel:(248) 427-2243 Fax: (248)427-2336 Email:srinivasn@dteenergy.com Abstract— Plant Operations personnel can avoid a forced shutdown by applying a predictive maintenance program to power cable and equipment systems. However, the condition of an electrical power system, down to the individual component...»

«Sophie Spencer Director CPRE Avonside Poole Court, Yate director@cpreavonside.org.uk Campaign to Protect Rural England, Avonside branch Response to Bath Park and Ride Consultation October 2015 Summary CPRE Avonside is strongly opposed to a further park and ride facility being introduced to the East of Bath. It would cause serious damage to the Avon Green Belt, and be a negative visual intrusion on the Cotswold AONB and the Bath World Heritage City. We feel that the supposed benefits of a park...»

«INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT AHMEDABAD INDIA Research and Publications Productivity of Rural Credit: A Review of Issues and Some Recent Literature M.S. Sriram W.P. No.2007-06-01 June 2007 The main objective of the working paper series of the IIMA is to help faculty members, Research Staff and Doctoral Students to speedily share their research findings with professional colleagues, and to test out their research findings at the pre-publication stage INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT AHMEDABAD-380...»

«Connecting Across Language and Distance: Linguistic and Rural Access to Legal Information and Services Karen Cohl and George Thomson December 2008 Connecting Across Language and Distance: Linguistic and Rural Access to Legal Information and Services Final report of the Linguistic and Rural Access to Justice Project This is the report of the Linguistic and Rural Access to Justice Project conducted by Karen Cohl and George Thomson at the request of The Law Foundation of Ontario. We would like to...»

«Member-funds and cooperative performance Rajesh Agrawal Indian Institute of Management Ahmedabad K V Raju Institute of Rural Management Anand K Prathap Reddy Institute of Rural Management Anand R Srinivasan Indian Institute of Management Bangalore M S Sriram Indian Institute of Management Ahmedabad September 2002 Corresponding Author. Member-funds and cooperative performance Rajesh Agrawal, K V Raju, K Prathap Reddy, R Srinivasan and M S Sriram Abstract This research examines the role of...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.book.xlibx.info - Free e-library - Books, abstracts, thesis

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.