WWW.BOOK.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Books, abstracts, thesis
 
<< HOME
CONTACTS

Pages:   || 2 | 3 |

«Abstract This paper examines the influence of Pb+2, Cd+2 and As+3 on growth of roots in legumes (broad bean, soybean, pea) and cereals (barley, ...»

-- [ Page 1 ] --

Journal of Central European Agriculture, 2015, 16(4), p.476-488 DOI: 10.5513/JCEA01/16.4.1655

Sensitivity of selected crops to lead, cadmium and

arsenic in early stages of ontogenesis

Citlivosť vybraných poľnohospodárskych plodín na

olovo, kadmium a arzén v skorých štádiách

individuálneho vývinu

Beáta PIRŠELOVÁ*, Andrej TREBICHALSKÝ and Roman KUNA

Constantine the Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural Sciences, Department of Botany

and Genetics, Nábrežie mládeže 91, 949 74 Nitra, Slovakia, *correspondence e-mail:

bpirselova@ukf.sk Abstract This paper examines the influence of Pb+2, Cd+2 and As+3 on growth of roots in legumes (broad bean, soybean, pea) and cereals (barley, maize). Roots of germinating plants were exposed to two different levels of Pb+2 (300 and 500 mg*L-1), Cd+2 (100 and 300 mg*L-1) and As+3 (50 and 100 mg*L-1) during four day experiment.

During this time, length of roots were daily measured. Toxicity of metal treatment on plant roots was calculated as phytotoxicity index (IP). In all cases, a moderate effect of lead treatment was observed (IP up to 56.67 %) while higher doses of cadmium and arsenic resulted in increase of IP above 50 %. In cases of barley and maize, the toxic effect of almost all test doses of the heavy metals was observed as soon as 24 hours after their application. Generally, a higher tolerance to tested metals showed roots of both bean cultivars (IP 16.27- 69.53 %), while the most sensitive reactions had roots of barley and soybean (IP 50 %, excluding dose Pb 300).

Keywords: arsenic, cadmium, cereals, lead, legumes, root growth Abstrakt Príspevok sa zameriava na testovanie vplyvu iónov Pb+2, Cd+2 a As+3 na rast koreňov strukovín (bôb, sója, hrach) a obilnín (jačmeň, kukurica). Korene klíčiacich rastlín boli vystavené dvom rôznym dávkam iónov Pb+2 (300 and 500 mg*L-1), Cd+2 (100 and 300 mg*L-1) a As+3 (50 and 100 mg*L-1) počas štyroch dní experimentu, pričom každých 24 hodín bola meraná dĺžka koreňov. Toxicita aplikovaných dávok kovov na korene rastlín bola stanovená indexom fytotoxicity (IP). V prípade všetkých variantov experimentu bol zaznamenaný miernejší účinok olova (IP do 56.67 %). Vplyvom vyšších dávok kadmia a arzénu došlo ku zvýšeniu IP nad 50 %. V prípade jačmeňa a kukurice bol toxický účinok takmer všetkých testovaných dávok kovov pozorovaný už 24 hodín po ich aplikácii. Všeobecne vyššiu toleranciu voči testovaným kovom Piršelová et al.: Sensitivity Of Selected Crops To Lead, Cadmium And Arsenic In Early Stage...

vykazovali korene odrôd bôbu (IP 16.27- 69.53 %) a najcitlivešie reagovali korene jačmeňa a sóje (IP 50 okrem dávky Pb 300).

Kľúčové slová: arzén, kadmium, obilniny, olovo, rast koreňov, strukoviny Detailný abstrakt Ťažké kovy a metaloidy patria medzi významné kontaminanty životného prostredia.

Zvýšená kumulácia týchto prvkov v pôde spôsobuje zníženie výnosov poľnohospodárskych plodín a ohrozuje jednotlivé články potravinového reťazca.

Riešenie danej problematiky spočíva jednak v aplikácii vhodných remediačných technológií a jednak v hľadaní a šľachtení tolerantných odrôd rastlín. Štúdium mechanizmov tolerancie rastlín na rôzne kontaminanty sa často opiera o sledovanie základných parametrov rastu (dĺžka a hmotnosť orgánov). Meraním týchto parametrov možno pomerne rýchlo stanoviť toleranciu veľkého počtu rastlinných druhov voči viacerým druhom kontaminantov.

Príspevok sa zameriava na testovanie vplyvu iónov Pb+2, Cd+2 and As+3 na rast koreňov strukovín (bôb, sója, hrach) a obilnín (jačmeň, kukurica). Korene klíčiacich rastlín s dĺžkou 6-8 mm boli vystavené dvom rôznym dávkam iónov Pb+2 (300 and 500 mg*L-1), Cd+2 (100 and 300 mg*L-1) a As+3 (50 and 100 mg*L-1) počas štyroch dní experimentu, pričom každých 24 hodín bola meraná dĺžka koreňov. Kontrolnú vzorku predstavovali korene rastlín zaliate destilovanou vodou. Toxicita aplikovaných dávok kovov na korene rastlín bola stanovená indexom fytotoxicity (IP) na základe dĺžky koreňov kontrolných rastlín a rastlín vystavených testovaným dávkam iónov kovov, pričom IP=100 % predstavuje absolútnu toxicitu. Dĺžka koreňov hrachu a sóje bola stanovená iba v štvrtý deň experimentu, nakoľko morfológia koreňov v predchádzajúce dni neumožňovala merania.

Toxický účinok všetkých testovaných dávok kovov bol pozorovaný už 24 hodín po ich aplikácii v prípade jačmeňa a kukurice. Vysoko citlivé boli korene jačmeňa najmä na testované dávky arzénu (IP 64.43 % a 73.47 %). V prípade odrôd bôbu sme zaznamenali miernu toxicitu (IP do 21 %), pričom niektoré dávky kovov pôsobili na korene bôbu dokonca stimulačne. Toxický účinok aplikovaných iónov kovov sa v priebehu ďalších dní zvyšoval, pričom všeobecne miernejší účinok pôsobili dávky olova (IP do 56.67 %). Vplyvom vyšších dávok kadmia a arzénu došlo štvrtý deň experimentu ku zvýšeniu IP nad 50 %. Všeobecne vyššiu toleranciu voči testovaným kovom vykazovali korene odrôd bôbu (IP 16.27-69.53 %) a najcitlivešie reagovali korene jačmeňa a sóje (IP 50 okrem dávky Pb 300).

Z vizuálnych symptómov toxicity aplikovaných iónov kovov sme okrem skrátenia koreňov zaznamenali hnednutie až černanie koreňov, ktoré sa prejavilo najmä v prípade koreňov bôbovitých rastlín.

Kľúčové slová: arzén, kadmium, obilniny, olovo, rast koreňov, strukoviny

Piršelová et al.: Sensitivity Of Selected Crops To Lead, Cadmium And Arsenic In Early Stage...

Introduction Heavy metals (HM) and metalloids (e.g. arsenic which is, for simplicity, ranked among heavy metals further in the text) belong to the most important sorts of contaminant in the environment (Järup, 2003). Agricultural soils in many parts of the world are slightly to moderately contaminated with heavy metals such as Cd, Cu, Zn, Ni, Co, Cr, Pb and As (Yadav, 2010). Heavy metals enter plants especially from the soil solution. It traverses the root through symplastic or apoplastic pathways before entering the xylem and being translocated to the shoot. Growth ihibition is a general phenomenon associated with most of heavy metals (Hall, 2002), while the tolerance limits for HM toxicity are specific for each species and even for each variety of cultural plants (Vasilev and Yordanov, 1997).

Lead (Pb) and cadmium (Cd) are the most abundant metals polluting the environment (Seregin et al., 2004). Both cadmium and lead primarily accumulate in root cells (Benavides et al., 2005; Sharma and Dubey, 2005); according to Wu (1990), about 70–85 % of Cd absorbed by various plants remains in the roots. The toxic effects of these metals is related to its ability to generate reactive oxygen species (ROS) resulting in unbalanced cellular redox homeostasis (Clemens, 2001;

Schützendübel et al., 2001). The most common effect of Cd and Pb in plants is inhibition of growth, activation or inhibition of enzymes, reduction of transpiration rate and water content (Benavides et al., 2005; Påhlsson, 1989; Sharma and Dubey, 2005).

Arsenic (As) is a crystalline metalloid that exists in several forms and oxidation states. Its toxicity and mobility in the environment depend on both its chemical form and species (Pongratz,1998). There is no evidence that arsenic (As) is essential for plant growth, although small amounts of arsenic can stimulate plant growth and increase plant biomass (Onken and Hossner, 1995). In addition, small yield increases have been observed at low levels of As, especially for tolerant plants such as corn, potatoes, rye, and wheat (Carbonell et al., 1998; Gulz et al., 2005; Jacobs et al., 1970). However, with increasing concentration As becomes eventually very toxic for all plants, causing chlorosis, necrosis, inhibition of growth and finally death (Zhao et al., 2009). Disturbance of plant mineral nutrition is the main cause for yield decrease, the most frequent sign of As toxicity (Päivöke and Simola, 2001). This is often accompanied by root discoloration and necrosis of leaf tips and margins, indicating inhibition of root water uptake and ultimately resulting in death from wilting (Finnegan and Chen, 2012).

On one hand, heavy metals show negative effects on plants. On the other hand, plants have developed a variety of tolerance mechanisms in response to metal exposure (Cheng, 2003; Hall, 2002; Viehweger, 2014). Metal sequestration in distinct cellular compartments plays a pivotal role in metal tolerance. For this purpose cells provide a coordinated set of transport systems in each cellular membrane (Viehweger, 2014). Another way for enhanced metal tolerance is synthesis and deposition of polysaccharides like, callose or lignin creating a barrier that stops entering through the uptake of large amounts of metals and its sequestration in the vacuole, accompanied by changes in root growth and branching pattern or by its translocation to the aboveground parts of plant (Fahr et al., 2013; Lux et al., 2011).

Examination of plant´s sensitivity to heavy metal ions is carried out by various methods. Measurement of particular organ´s length is relatively simple and fast approach to analyze plants exposed to different conditions of the environment Piršelová et al.: Sensitivity Of Selected Crops To Lead, Cadmium And Arsenic In Early Stage...

(including heavy metal exposure). This approach is predominantly used in case of higher number of tested plants when it is difficult to monitor and measure indicators such as fresh root´s weight and dry mass. The objective of this study was to study effects of particular heavy metals: lead, cadmium and arsenic on root growth in five plant species, i.e. broad bean, soybean, pea, barley and maize in early stage of ontogenesis.

Materials and Methods The analysis were performed in the Laboratory of plant stress at Department of Botany and Genetics, Constantine the Philosopher University in Nitra. One cultivar of soybean (Glycine max cv. Korada), pea (Pisum sativum cv. Olivín), barley (Hordeum vulgare cv. Garant), maize (Zea mays cv. Quintal) and two broad bean cultivars (Vicia faba cv. Aštar and Pieštanský) were used for the analysis.

Seed preparation Seeds were sterilized for 5 minutes in 75 % ethanol, thereafter 10 minutes in 1 % solution of natrium hypochlorite (NaClO) and rinsed thoroughly with distilled water.

Moreover, broad bean and maize seeds had to be immersed in distilled water for 12 hours (at laboratory temperature) for reason of swelling. After washing treatment, seeds were placed on sterilized Petri dishes of 15 cm in diameter, each with a filtrate paper moistened with distilled water used as a culture media. Petri dishes with seeds were transferred to darkness at 25 °C. Sprouted seedlings with 6-8 mm long roots were selected and transferred on new dishes as described in detail elsewhere (Rucinska et al., 2004).

Exposure to heavy metal Seedlings with 6-8 mm long roots were transferred on new Petri dishes contained a filtrate paper moistened with a heavy metal solution. Seedlings were exposed to two different concentrations of heavy metals: Pb+2 (300 and 500 mg*L-1), Cd+2 (100 and 300 mg*L-1), As+3 (50 and 100 mg*L-1). Heavy metals were applied as compound solutions: Pb(NO3)2, Cd(NO3)2.4H2O and As2O3. In control sample, distilled water was used instead of heavy metals.

Measurement of root length Root length was measured in plants exposed to stress condition and also non stressed plants (control treatment) every 24 hours during the four-day experiment.

15-20 seeds per treatment were used, and the measurement was performed in three independent experiments (altogether 45-60 seedlings for each treatment). Root length was measured using millimeter paper. In the case of pea and soybean cultivars, root´s morphology did not allow measurement of length of roots from the first to the third day of experiment. On the fourth day of the experiment, the roots straightened to an extent that allowed measurements of their lengths.

Statistical analysis Experimental data were processed statistically by the Student´s t-test (calculated in MS Excel) at the 0.05 significance level.

Piršelová et al.: Sensitivity Of Selected Crops To Lead, Cadmium And Arsenic In Early Stage...

Determination of phytotoxicity index Phytotoxicity index (IP) was calculated according to the following formula (Chou and

Lin, 1976):

–  –  –

Results and discussion The present study investigate the effect of selected heavy metals on growth of roots in legumes and cereals in early stage of ontogenesis. The reduction of roots´ length was observed as the principal symptom of phytotoxicity (Table 1-3). Blackening appeared especially on faba bean roots treated with higher concentration of cadmium and arsenic which can indicate metal-induced oxidation of different phenols in roots (Fecht-Christoffers et al., 2003).

In our work, lead applied in the form of lead(II) nitrate Pb(NO3)2 had two types of effects on growth of roots. In some cases (bean cultivars), the application of lower doses of Pb+2 had enhanced effect on root growth during the period from the first to the third day of experiment (Table 2). The observed stimulatory effect, appearing after application of the metal solution, is probably a result of the effect of nitrate ions from the applied solution or the dose of the metal itself (Bashmakov et al., 2005;

Yogeetha et al., 2004). On the contrary, the application of Pb+2 at higher concentration (500 mg*L-1) had a toxic effect on root elongation and overall development of root system (Table 1-3). High sensitivity to tested doses of Pb+2 was predominantly observed on barley (IP 23.79 % and 38.04 % respectively), maize (IP

24.36 at higher doses of lead) and bean cv. Piešťanský (IP 20.38 at higher doses of lead) after first 24 hours of experiment. Higher sensitivity to dose of Pb 500 was shown also in soybean roots (IP 53.44, determined on the fourth day of the experiment). In general, low or moderate toxicity of Pb to various plant species including faba bean, maize and pea was reported also by other authors (Ivanov et al., 2003; Påhlsson, 1989; Piechalak et al., 2002; Tung and Temple, 1996).Pages:   || 2 | 3 |


Similar works:

«CONDITION ASSSESSMENT OF ELECTRICAL EQUIPMENT IN POWER PLANTS Nagu Srinivas, DTE Energy Technologies Dr. Oscar Morel, DTE Energy Technologies 37849 Interchange Dr., Farmington Hills, MI 48335 Tel:(248) 427-2243 Fax: (248)427-2336 Email:srinivasn@dteenergy.com Abstract— Plant Operations personnel can avoid a forced shutdown by applying a predictive maintenance program to power cable and equipment systems. However, the condition of an electrical power system, down to the individual component...»

«IMPACT: International Journal of Research in Engineering & Technology (IMPACT: IJRET) ISSN(E): 2321-8843; ISSN(P): 2347-4599 Vol. 3, Issue 8, Aug 2015, 7-20 © Impact Journals OPTIMIZATION OF JUTE GEOTEXTILES IN PAVEMENT DESIGN STATE OF THE ART SHIVANI SRIDHAR & PAVITHRA L Civil Engineering Department Meenakshi Sundararajan Engineering College, Chennai, Tamil Nadu India ABSTRACT Permeable textiles, used in association with geotechnical engineering related material, as an integral part of a man...»

«Conditions and results of the accession negotiations in the milk and beef sectors in Poland and the Czech Republic Podmínky a výsledky jednání o vstupu do Evropské Unie. P ípad produkce mléka a hov zího masa v Polsku a v eské republice. Dr. M. Bavorova, Dr. H. Hockmann, Dr. A. Pieniadz Institute of Agricultural Development in Central and Eastern Europe; Theodor-Lieser Str., 06108 Halle, Germany Tel: 0049 0345 2928 224 e-mail: bavorova@iamo.de www.iamo.de Abstract: The paper reviews...»

«Gwen Varley, Student Participant West Central Valley High School Stuart, IA Sustainable Agriculture in Honduras On March 8, 1968, William S. Gaud gave a speech before the Society for International Development at the Shoreham Hotel in Washington, D.C. He spoke of an exciting future for the world of agriculture. Indeed, astonishing events had recently come to pass. All over the world, countries were reporting record-shattering harvests. Poor farmers were sowing what must have seemed like magic...»

«BIOMECHANICAL EVALUATION OF MODIFIED TRACK SHOES A Thesis Submitted to the Graduate Faculty of the Louisiana State University and Agricultural Mechanical College in partial fulfillment of the requirements for the Degree of Master of Science in Industrial Engineering in The Department of Construction Management and Industrial Engineering By Marlon Alberetos Greensword B.S., L.S.U., 2007 B.A., L.S.U., 2005 May 2010 ACKNOWLEDGMENTS I must first give thanks to God the Father, Jesus the Son and the...»

«Member-funds and cooperative performance Rajesh Agrawal Indian Institute of Management Ahmedabad K V Raju Institute of Rural Management Anand K Prathap Reddy Institute of Rural Management Anand R Srinivasan Indian Institute of Management Bangalore M S Sriram Indian Institute of Management Ahmedabad September 2002 Corresponding Author. Member-funds and cooperative performance Rajesh Agrawal, K V Raju, K Prathap Reddy, R Srinivasan and M S Sriram Abstract This research examines the role of...»

«DOI:10.12806/V13/I2/I1 Spring 2014 Journal of Leadership Education Leadership That Settled the Frontier Barry L. Boyd Associate Professor Department of Agricultural Leadership, Education, & Communications Texas A&M University College Station, TX 77843-2116 b-boyd@tamu.edu Abstract This idea brief explores the leadership lessons displayed by the characters of Louis L’Amour’s western novels. Western fiction can be a powerful tool to engage students and demonstrate many leadership theories and...»

«CHEMISTRY OF RHENIUM(I) TRICARBONYL COMPLEXES OF BIOMEDICAL RELEVANCE A Dissertation Submitted to the Graduate Faculty of the Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in The Department of Chemistry by Theshini Perera B.Sc. University of Colombo, Sri Lanka, 2004 August 2010 Dedicated with love to my late mother And to my loving father ii ACKNOWLEDGMENTS I most sincerely acknowledge my...»

«Connecting Across Language and Distance: Linguistic and Rural Access to Legal Information and Services Karen Cohl and George Thomson December 2008 Connecting Across Language and Distance: Linguistic and Rural Access to Legal Information and Services Final report of the Linguistic and Rural Access to Justice Project This is the report of the Linguistic and Rural Access to Justice Project conducted by Karen Cohl and George Thomson at the request of The Law Foundation of Ontario. We would like to...»

«INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT AHMEDABAD INDIA Research and Publications Productivity of Rural Credit: A Review of Issues and Some Recent Literature M.S. Sriram W.P. No.2007-06-01 June 2007 The main objective of the working paper series of the IIMA is to help faculty members, Research Staff and Doctoral Students to speedily share their research findings with professional colleagues, and to test out their research findings at the pre-publication stage INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT AHMEDABAD-380...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.book.xlibx.info - Free e-library - Books, abstracts, thesis

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.